Informační model

Byl vytvořen třívrstvý informační model pokrývající oblast poskytování a úhrady zdravotní péče. První vrstvou je vrstva konceptuální, v níž jsou modelovány základní sémantické koncepty a jejich vztahy. Druhou vrstvou je doménový logický datový model vyjadřující logické entity reálného světa a jejich základní atributy. Doménový model pokrývá oblast výkazníctví poskytnuté zdravotní péče a její úhrady. Třetí vrstvou je model logického datového rozhraní pro komunikaci mezi poskytovateli a plátci zdravotní péče, včetně poskytovatelů péče lékárenské.

Inovační aspekty

Vazby mezi jednotlivými vrstvami modelu zaručují konzistenci definic objektů v rámci celého modelu od konceptů, přes jejich datové vyjádření až po návrh logického komunikačního rozhraní. Tento přístup představuje významný posun k systematické tvorbě informačních standardů v českém zdravotnictví a jako takový byl po prezentaci akceptován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Přínosy

Uživatel získává základní informační model reality ve zdravotnictví a zároveň metodu, jak systematicky postupovat při tvorbě logicky konzistentních datových standardů v oblasti zdravotnické informatiky. V případě akceptace tohoto přístupu by bylo dosaženo významné konzistence především v oblasti datových rozhraní pro realizaci výměny zdravotnických dat mezi všemi aktéry zdravotnictví - především mezi poskytovateli, plátci a státní správou.

Dosavadní nekonzistence v této oblasti, paralelní tvorba proprietárních rozhraní společně s neexistencí závazného datového slovníku je jedním z hlavních důvodů vysokých nákladů na tvorbu zdravotnických informačních systémů a informačních systémů státní správy.

Dokumentace

  • Kružík, H.: Doménový informační model ve zdravotnictví, Praha, STAPRO, 2008
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates